Regulamin Sklepu

 1. ZASADY OGÓLNE
  1. Regulamin określa warunki umów oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Coachingowych oraz dostarczania Produktów Cyfrowych, w tym Newslettera przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu.
  2. Każdy Klient i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem umowy ze Sprzedawcą.
  3. Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
  4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.
 1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia definicji, użytych na potrzeby niniejszego regulaminu:

Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży i świadczenia Usług Coachingowych oraz sprzedaży i dostarczania Produktów Cyfrowych opisanych szczegółowo w pkt. 4 poniżej.

Sprzedawca – Małgorzata Trzaskowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Pracownia Rozwoju Małgorzata Trzaskowska vel Trzaska” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Granitowej 1 m. 26, 02-681 Warszawa, NIP: 811 118 67 10, Regon 141232400.

Klient – osoba fizyczna prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu

Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie

Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://ogrodprzemian.pl

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ogrodprzemian.pl/sklep

Usługi Coachingowe – usługi świadczone przez Sprzedawcę w formie spotkania, spotkania online lub rozmowy telefonicznej

Produkty cyfrowe – dostępne w Sklepie Sprzedawcy treści cyfrowe, dostarczane sprzedawcy drogą elektroniczną, zapisane na niematerialnym nośniku, w szczególności e-booki, pliki pdf, dostęp do nagrań warsztatów online, dostęp do kursów online), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

Usługi cyfrowe – usługi pozwalające na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie)

Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również prezenty za zapis (tzw. lead magnet), który jest jednorazowo dostarczany Użytkownikowi po zapisie na Newsletter.

Wymagania techniczne – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta i niezbędne w celu uzyskania dostępu do Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych i korzystania z nich

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Klienta do zakupu Produkty Cyfrowe i/lub Usługi Coachingowe

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Produktów Cyfrowych i Usług Coachingowych do elektronicznego koszyka oraz określenie Warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz Zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczanie Newslettera.

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w sklepie umożliwiający założenie konta

Konto – konto, które Klient zakłada w Sklepie, na którym są gromadzone dane podane przez Klienta i informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie i które umożliwia dostęp do zamówionych Produktów cyfrowych.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające do zawarcia Umowa o dostarczenie Produktu cyfrowego lub realizację Usługi coachingowej.

Umowa – umowa zawierana na odległość z Klientem, poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Coachingowych bądź Produktów lub wypełnienie Formularza zapisu, której przedmiotem jest dostarczanie Newslettera.

Operator płatności – System płatności tPay (Krajowy Operator Płatności z siedzibą w Poznaniu, przy Pl. Andersa 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda pod numerem 0000412357, numer NIP 7773061579 a także System płatności PayPal, PayPal Holdings Inc. Oferująy usługi płatnicze umożliwiające wysyłanie oraz odbieranie płatności przez internet.

Regulamin – niniejszy regulamin 

 1. KONTAKT ZE SKLEPEM
  1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z następujących możliwości oraz danych kontaktowych
   • telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu: +48 603 581 851
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres: kontakt@ogrodprzemian.pl
   • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie internetowej pod adresem ogrodprzemian.pl/kontakt
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty cyfrowe lub Usługi coachingowe potrzebne są:
   • urządzenie końcowe typu komputer stacjonarny, laptop, inne urządzenie przenośne, z dostępem do Internetu, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, obsługującą m.in. pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, umożliwiające przeglądanie stron internetowych;
   • przeglądarka plików pdf;
   • aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
  2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne, mające zapewnić Klientowi bezpieczne korzystanie ze Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów, Usług Cyfrowych i Coachingowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych przez osoby nieuprawnione.
  3. Wszelkie informacje o ewentualnych przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Strony Internetowej Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.
 1. NEWSLETTER ORAZ POZOSTAŁE NIEODPŁATNE TREŚCI I USŁUGI CYFROWE
  1. Za pośrednictwem Strony internetowej Sprzedawca dostarcza oprócz płatnych Produktów cyfrowych oraz Usług coachingowych również nieodpłatne treści cyfrowe oraz Usługi coachingowe, a także nieodpłatne Usługi Cyfrowe, takie jak:
   • umożliwienie Klientowi przeglądania treści na Stronie internetowej oraz asortymentu w Sklepie
   • umożliwienie Klientowi utworzenia konta w Sklepie
   • dostarczanie newslettera oraz prezentu za zapis (tzw. lead magnetu)
   • umożliwienie Klientowi odbycia bezpłatnej rozmowy wstępnej w formie spotkania online lub rozmowy telefonicznej
  2. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
   • wypełnić formularz zapisu na Newsletter
   • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera, zawierającego treści marketingowe dotyczące Produków Cyfrowych i Usług Coachinowych oferowanych przez Sprzedawcę
   • zapoznać się z treścią Polityki Prywatności i zaakceptować jej warunki oraz kliknąć przycisk „ZAPISUJJĘ SIĘ” / „ODBIERAM PREZENT”
   • odszukać w skrzynce pocztowej wiadomość e-mail od Sprzedawcy, wysłaną na adres podany w Formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na newsletter
  3. Newsletter zawierający prezent za zapis zostanie wysłany niezwłocznie po potwierdzeniu zapisu.
  4. Umowa o prowadzenie konta w Sklepie oraz umowa o dostarczanie Newslettera są zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym, odpowiednio poprzez usunięcie Konta po zalogowaniu się do Konta oraz anulowanie subskrypcji Newslettera poprzez wypisanie się według instrukcji umieszczonej w każdym Newsletterze. 
 1. PŁATNE PRODUKTY CYFROWE ORAZ USŁUGI COACHINGOWE
  1. Poprzez złożenie Zamówienia w Sklepie Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe). Oznacza to, że treści te są udostępniane jako pliki cyfrowe do odtworzenia lub pobrania, w zależności od rodzaju Produktu (nagranie webinaru, podręcznik pdf, kurs online).
  2. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do treści przez okres czasu wskazany w opisie Produktu cyfrowego.
  3. Sprzedawca poprzez zamówienie w Sklepie umożliwia również zawarcie umowy na przeprowadzenie Usługi Coachingowej w postaci sesji online, których czas trwania oraz zakres określony jest w opisie odpowiednich produktów (sesja, pakiety sesji coachingowych, indywidualne programy coachingowe), umieszczonych w Sklepie i na Stronie Internetowej.
  4. Sesje coachingowe odbywają się w terminach ustalonych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  5. Nieobecność Klienta podczas ustalonego terminu sesji lub nieskorzystanie przez niego z dostępu do treści cyfrowych w oznaczonym czasie nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient skutecznie odstąpił od Umowy.
 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Po dokonaniu wyboru Produktu cyfrowego lub Usługi Coachingowej Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”, następnie „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod kuponu”. Po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon” cena ulegnie modyfikacji, odpowiednio do wysokości rabatu.

Następnie Klient może przeliczyć koszty koszyka i przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do kasy”.

Do złożenia Zamówienia konieczne jest utworzenie Konta w Sklepie poprzez podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

  • imienia i nazwiska
  • adresu e-mail,
  • oraz zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka „Akceptuję regulamin sklepu” i „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu”. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą serwisu PayPal oraz poprzez autoryzowany system płatności online tPay na zasadach tam opublikowanych.

Po wypełnieniu formularza, wybraniu formy płatności i kliknięciu „Zamów” Klient zostaje przekierowany do płatności. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia, a tym samym jego usunięcia w przypadku nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia.

Po zaksięgowaniu płatności na koncie Administratora Klient uzyskuje dostęp do zamówionych materiałów w formie linka do pobrania pdf i/lub dostępu do strony lub stron z materiałami.

W przypadku, gdy użytkownik dokonał płatności za Usługi coachingowe, (sesję, pakiet sesji lub program coachingowy), Sprzedawca skontaktuje się z nim w ciągu 24 h od momentu skutecznego dokonania płatności, w celu ustalenia terminu sesji, a w przypadku pakietu lub programu coachingowego – w celu ustalenia terminu pierwszej sesji.  

 1. CENY
  1. Ceny Produktów cyfrowych i Usług Coachingowych są określone w ich opisach, dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie
  2. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
  3. Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów cyfrowych lub Usług Coachingowych oferowanych Sklepie, wprowadzania nowych oraz wycofywania oferowanych obecnie Produktów cyfrowych lub Usług Coachingowych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania promocji jest ograniczony i zawarty w opisie danego Produktu cyfrowego lub Usług Coachingowej.
  5. W przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktów cyfrowych lub Usług Coachingowych obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca umieszcza również informację o najniższej cenie danych Produktów cyfrowych lub Usług Coachingowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
  6. Jeżeli Produkty cyfrowe lub Usługi Coachingowe są oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktów cyfrowych lub Usług Coachingowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów cyfrowych lub Usług Coachingowych w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
  7. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu (wtyczki).
  8. Klient może zapłacić za swoje zamówienie wybierając następujące formy płatności:
   • przelewem elektronicznym
   • przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na adres e-mail lub nr tel. podane w Regulaminie
   • za pośrednictwem systemu PayPal
 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH
  1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt cyfrowy i Usługę cyfrową zgodną z umową.
  2. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową poprzez złożenie reklamacji.
  3. Klient składa reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w Regulaminie.
  4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane.
  5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w w/w terminie oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umową Produktu cyfrowego, jeżeli środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy w niniejszym Regulaminie. 
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Klientowi będącemu konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu:
   • umów o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
   • umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe) niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;
  6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
   • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
   • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
   • bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  3. Klient może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
  4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl
 1. PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA
  1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych są utworami i objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
  2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz Użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby i nie są uprawnieni do udostępniania ich osobom trzecim.
  3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów cyfrowych powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje,
  4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
  5. Sprzedawca oświadcza, że jest autorką wszystkich materiałów dostępnych w ramach Produktów Cyfrowych oraz Usług Coachingowych i zastrzega, że wszelkie informacje, wskazówki i sugestie zawarte na stronie https://ogrodprzemian.pl/ oraz w dostępnych tam Produktach cyfrowych powstały na bazie wiedzy autorki z dziedziny psychologii pozytywnej i coachingu oraz jej osobistych doświadczeń, nie stanowią jedynych słusznych rozwiązań i nie mogą być traktowane jako doradztwo. Mają one na celu skłonić osoby z nich korzystające do osobistej refleksji, a także stanowić wskazówki, inspiracje i motywację do pracy nad własnym rozwojem.
 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://ogrodprzemian.pl/polityka-prywatnosci/

Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na https://ogrodprzemian.pl/

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych (brak imienia, nazwiska, adresu numeru telefonu, adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

Niewysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

 1. ZMIANY W REGULAMINIE
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostarczenia zamówionych Produktów cyfrowych, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).